ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดแร้ง 2 วัดหลุบโพธิ์” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2475 บนเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยมีนายสุภาว์ ขวัญบุญจันทร์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูคนแรก คือ นายโสม ชีวเสรี และเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก ทางราชการสั่งให้ย้ายนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านหลุบโพธิ์ แต่ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดไผ่ขณะนั้น มาเรียนที่ศาลาวัดบ้านหลุบโพธิ์ เป็นที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 นายแก้ว ฐานวิเศษ เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนแปลงจากอำเภอเมืองชัยภูมิ มาเป็นกิ่งอำเภอบ้านเขว้า และยังใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนเช่นเดิม

ปี พ.ศ. 2499 นายบุญมา ชัยเนตร เป็นครูใหญ่ นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 27,000 บาท ชาวบ้านบริจาคสมทบ 25,090 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. (พิเศษ) มีมุขกลางเป็นอาคารไม้ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ (คุรุราษฎร์นิมิต)

เมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้รับการจัดสรรเงิน 75,000 บาท ราษฎร์บ้านหลุบโพธิ์บริจาคเพิ่มอีก 25,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนได้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

ปี พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาจากชั้น ป.1 – 4 เป็นชั้น ป.1 – 7 มีนักเรียน 140 คน ครู 7 คน ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 140,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ใต้ถุนเตี้ย 4 ห้องเรียน มีบ้านพักครู จากงบประมาณของทางราชการ 25,000 บาท บ้านพักแบบกรมสามัญ 2ห้องนอน ได้สร้างห้องประชุม 1 หลัง ราคา 54,770 บาท โดยงบประมาณของสภาตำบลและชาวบ้าน (ขณะนี้รื้อถอนแล้ว)

ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 40,000 บาท และยังได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/29 ขนาด 4 ที่ เรือนเพาะชำ แบบ พ.1 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติ ชื่อ “โรงเรียนชุมชนหลุบโพธิ์”

ปี พ.ศ.2519 ชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นอำเภอบ้านเขว้า และนายบุญมา ชัยเนตร เป็นครูใหญ่ดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ

ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,640,000 บาท พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 90,900 บาท

ปี พ.ศ. 2545 ต่อเติมโรงครัว งบประมาณ 35,000 บาท สร้างสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน งบประมาณ 17,000 บาท สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 29,000 บาท

ปี พ.ศ. 2546 สร้างศาลาพักผ่อน งบประมาณ 14,000 บาท พระครูสุวิมลพุทธิสาร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง โต๊ะคอมพิวเตอร์ 7 ตัว เครื่องปริ๊น 1 ตัว เป็นเงิน 72,000 บาท รับผ้าป่าการศึกษาจาก นางรัตนา สุวรรณเทพ และคณะ เป็นเงิน 268,260 บาท

ปี พ.ศ. 2547 ต่อเติมโรงอาหาร 3 ห้อง โรงครัว ศาลาพักผ่อน รั้วคอนกรีตทางทิศตะวันตก คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง เป็นเงิน 134,720 บาท

ปี พ.ศ. 2548 ซื้อศาลาพักผ่อน 3 หลัง เป็นเงิน 48,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท

ปี พ.ศ. 2549 ซื้อศาลาพักผ่อน 2 หลัง เป็นเงิน 27,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท

ปี พ.ศ. 2550 จัดทำอ่างเลี้ยงปลาดุกเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน งบประมาณจาก อบต.ตลาดแร้ง งบประมาณ 20,000 บาท มุงที่บังแดดหน้าอาคารเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท

ปี พ.ศ. 2552 จัดทำป้ายโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ ด้านทิศใต้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ จำนวน 100,000 บาท และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และด้านกีฬา จากศูนย์ปฏิบัติการเหยี่ยวเวหา

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับกระเบื้อง ปูน ทราย ในการปูกระเบื้องห้องสมุด และโรงอาหาร จากบริษัทไดนาสตี้ไทล์ท็อปชัยภูมิ เป็นเงิน 80,000 บาท

ปี พ.ศ. 2553 จัดทำรั้วโรงเรียนด้านทิศใต้ใหม่ เนื่องจากเก่าและชำรุด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ จำนวน 300,000 บาท

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณส.ส.เขตพื้นที่ให้งบประมาณจัดสร้างสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์(สนามฟุตซอล) จำนวน 2,499,000 บาท

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 80,000 บาท

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 56 เมตร เป็นเงิน 71,400 บาท และวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 ปรับปรุงห้องส้วมเป็นสหกรณ์ร้านค้า เป็นเงิน 48,295 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมตู้ในห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 3,000 บาท

ปัจจุบัน มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 69 คน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2475 – 2476 นายโสม ชีวเสรี ครูใหญ่

พ.ศ. 2476 - 2479 นายแก้ว ฐานวิเศษ ครูใหญ่

พ.ศ. 2480 - 2482 นายเหมือน อิทธิกุล ครูใหญ่

พ.ศ. 2483 - 2484 นายกุล ดาวเรือง ครูใหญ่

พ.ศ. 2484 - 2499 นายสุ่ม นิรัตนพงษ์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2499 - 2507 นายบุญมา ชัยเนตร ครูใหญ่

พ.ศ. 2508 - 2516 นายรินทร์ ชัยเนตร ครูใหญ่

พ.ศ. 2516 - 2527 นายบุญมา ชัยเนตร อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2527 - 2535 นายนิกรณ์ ทิพย์รักษ์ อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2535 - 2536 นายณรงค์ คนสมบูรณ์ อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2537 - 2538 นายวรวิทย์ ธำรงนิศากร อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2539 - 2543 นายนิกร ฉลองขวัญ อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2544 - 30 ก.ย. 2547 นายสิงหะ สดใส อาจารย์ใหญ่

1 ต.ค. 2547 - 27 ก.ค. 2555 นายสิงหะ สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 พ.ย 2555 - 30 ก.ย. 2557 นายสังคม ชีหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

12 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน นายประพันธ์ ยอดวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

1. บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดแร้ง นายเจษฎา โพธิ์ขุน ผู้ใหญ่บ้าน

2. บ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17 ตำบลตลาดแร้ง นางมะลิวรรณ เฉลียวชาติ ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลสภาพชุมชน

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ มีเขตบริการคือ หมู่ที่ 5 จำนวน 334 หลังคาเรือน ชาย 521 คน หญิง 541 คน รวม 1,062 คน และ หมู่ที่ 17 จำนวน 163 หลังคาเรือน ชาย 299 คน หญิง 322 คน รวม 621 คน ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า รวมทั้งสิ้นในเขตบริการมีประชากร 1,683 คน ชาย 810 คน หญิง 863 คน

อาชีพ

สภาพชุมชนโดยทั่วไป เป็นลักษณะของสังคมชนบท ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ถั่ว งา โดยมีรายได้เฉลี่ย ปีละประมาณ 10,000 บาท ต่อครอบครัว เมื่อเสร็จฤดูการทำนาทำไร่ทำสวนแล้ว ผู้ปกครองนักเรียน มักจะไปประกอบอาชีพรับจ้างในตัวเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยทิ้งลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนไว้กับปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นส่วนใหญ่

วัฒนธรรม

ชาวบ้านหลุบโพธิ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตบริการมีวัดอยู่ 1 วัด พระสงฆ์ สามเณร 9 รูป ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาวัดจะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่ไปทำบุญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดเป็นประจำ นอกจากนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านก็ยังมีรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ เช่น การแห่เทียนพรรษา การอุปสมบท การลอยกระทง งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นต้น

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

ในเขตบริการของโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถที่จะให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ดังนี้ ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อู่ซ่อมรถ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม โบราณสถานกู่แดง น้ำตกตาด สุสานหอย ใบเสมา มีในชุมชนและตำบลตลาดแร้ง เป็นต้น

สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ของชาติ

ค.ศ. 2020 ไทยจะขยับไปอยู่อันดับที่ 16 ของโลก ในเชิงความสามารถทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจทางภูมิภาค ทั้งในด้านอุตสาหกรรม คมนาคม การเงิน การท่องเที่ยว และ การบริการกลายเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างหลากหลาย

วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2550 คนไทยทุกคนมีโอกาสและมีความเสมอภาค ในการได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยทุกคนทุกส่วน ร่วม รับผิดชอบจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณภาพมาตรฐานสูง เป็นที่พึงพอใจของสังคมโดยมีครูเก่ง ครูดี มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการบริหาร จัดการศึกษาที่กระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาคนให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนด้านเทคโนโลยี นำชีวีสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยโดยใช้กระบวนการลูกเสือฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข

4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5. พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

เป้าประสงค์ (Corpolate Objective )

โรงเรียน บุคลากร นักเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน

ใช้กระบวนการลูกเสือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการใน การจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งกิจกรรมนักเรียน

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำสังคม

2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกสาระการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

แบบวิถีพุทธอย่างมีความสุข

3. นักเรียนจบช่วงชั้นที่ 1อ่านหนังสือออก เขียนสื่อสาร คิดเลข บวก ลบ คูณ หารได้คล่อง

4. นักเรียนจบช่วงชั้นที่ 2ใช้คอมพิวเตอร์เป็น สามารถสืบค้นหาข้อมูลความรู้จาก

อินเตอร์เน็ต ได้ด้วยตนเอง

5. จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

6. เร่งรัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

7. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาและนำ

เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน มีภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และห่างไกล ยาเสพติด

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำสังคม

ข้อมูลนักเรียน

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปิดทำการสอน 2 ระดับ และ 2 ช่วงชั้น คือ

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ดังนี้

ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน คือ นาบประพันธ์ ยอดวงษ์

ครูผู้สอน ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน