บุคลากร

นายประพันธ์ ยอดวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

นางยุพา กิจนุสนธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพนม ศรีประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชา หาญกำลัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ชัยเนตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิไลวรรณ ศรีประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ชัยเนตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสานิตย์ พิไลพันธ์

ช่างไม้ ชั้น 4

นางประนอม กุลธรรมโม

ครูธุรการ